Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 6


 

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen vuonna 2024

 

Teknltk 30.01.2024 § 6  

53/00.02.06/2021 

Kuntalain 410/2015 108 § Kunnan ilmoitukset mukaan

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Kuntalain 410/2015 29 § Viestintä mukaan

"Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

 

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet."

Päätösten julkipanosta säädetään mm. MRL:ssa, MRA:ssa ja ympäristönsuojelulaissa ja maa-aineslaissa.

Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 97 §:ssä on tarkemmat säännökset päätöksen julkipanosta sekä siihen sisällytettävistä vähimmäistiedoista.

 

Säännöksen mukaan:

-        Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.

-        Ilmoituksessa on mainittava viranomainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä.

-        Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.


Tekninen lautakunta noudattaa soveltuvin osin Pyhäjoen kunnan tiedotusohjetta, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 26.4.2011. Soveltuvin osin mm. siksi, että useat tiedottamista koskevat lait ovat muuttuneet hyväksymispäätöksen jälkeen.

Pyhäjoen kunnan tiedotusohjeessa 5.1.1 kohdassa todetaan, että toimielimet itse päättävät, miten tiedottavat omien esityslistojensa julkaisemisesta ja tiedottamisesta.

 

Ehdotus:
 

Tekninen lautakunta päättää, että
- erikoislakien mukaiset julkipanot pidetään kunnan virallisella ilmoitustaululla kussakin laissa säädetyn ajan;
- teknisen lautakunnan esityslista voidaan julkaista kunnan internetsivuilla sen valmistumisen jälkeen;
- teknisen lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan julkisessa tietoverkossa kunnan internetsivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen huomioiden salassapitoa ja henkilötietoja koskevat määräykset;
- kuulutukset ja viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja Pyhäjoen Kuulumisissa ja seutukunnallisesti tärkeissä asioissa muissakin lehdissä kuten Raahen Seudussa;
- muiden ilmoitusten ja kuulutusten osalta asiat merkitään tiedoksi pöytäkirjaan
- tämä päätös on voimassa vuoden 2024 loppuun asti

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________