Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 79 

Vuoden 2022 arviointikertomuksen hyväksyminen / Teknisen lautakunnan vastine / Sivistyslautakunnan vastine / Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelun vastine

 

Tarkltk 27.04.2023 § 35 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Sihteerin valmistelema arviointikertomuksen luonnos lähetetään jäsenille ennen kokousta. Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua siten, että arviointikertomus valmistuu 25.5.2023 mennessä.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.
___________

 

 

 

Tarkltk 25.05.2023 § 45 

 


Arviointikertomusluonnos vuodelta 2022 on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan mukana 17.5.2023.
 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2022 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
- valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
- valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten
- valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
__________

 

 

 

Valt 21.06.2023 § 40 

 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Khall 14.08.2023 § 182 

 

Valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus
- merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksen tiedoksi,
- lähettää arviointikertomuksen lautakunnille ja henkilöstötoimikunnalle käsiteltäväksi,
- pyytää lautakuntia ja henkilöstötoimikuntaa antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin siten, että havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä voidaan raportoida valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Teknltk 26.09.2023 § 66 

 


Vuoden 2022 arviointikertomuksessa on teknistä lautakuntaa koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

Lämpölaitoksen toiminnallinen tavoite tilikauden tulos positiivinen taloussuunnitelmakaudella ei toteutunut. Lämpölaitoksen talouden tasapainottamista vaikeuttavat verkostoinvestoinnit, joista myyntituloja ei ole kertynyt.

Lämpölaitoksen talouden kannalta kiinteäluontoisia kustannuseriä ovat henkilöstökustannukset ja muiden palvelujen ostot sekä poistot. Näihin kylläkin kuuluu myös käytön määrän mukaan tehtävät raskaammat huoltotoimet.

Yhteensä edellämainitut ovat vuoden 2022 toteutumassa noin 45%. Loput kustannukset (ostot tilikauden aikana) ovat 55%. Puuhakkeen tai öljyn hinta ei kuitenkaan ole laskemassa lähiaikoina.

 

Energian myynti ei ole lähiaikoina kasvamassa (lukuunottamatta Hoiva 2025 -hanketta), joten kannattavuutta voidaan parantaa myyntihintaa korottamalla ja/tai kiinteitä kuluja karsimalla. Jotta tilikauden tulos saataisiin selkeästi paremmaksi, tulisi energian myyntihintaa korottaa huomattavasti.              

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää antaa vuoden 2022 arviontikertomukseen vastineensa selostusosan mukaisesti.

 

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 


 

 

 

Sivltk 17.10.2023 § 93 

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksessa on sivistyslautakuntaa koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

 

Varhaiskasvatuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Hoitopäiväkustannukset ylittyivät tavoitteen useissa toimintayksiköissä. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet, kun toimintakate ylitti muutetun talousarvion 82.000 eurolla. Tarkastuslautakunta on huolissaan työhyvinvointikyselyn tulosten heikentymisestä.

 

Perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Oppilaskohtainen kustannus ylitti tavoitteen 354 eurolla/oppilas. Taloudelliset tavoitteet jäivät hieman muutetun talousarvion tavoitteista.

 

Lukio-opetuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin.

 

Sivistystoimen toimintatuotot toteutuivat talousarviotavoitetta paremmin. Toimintatuotot (ulk/sis) olivat 735.320 euroa, jossa ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna 26.900 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 226.731 eurolla. Toimintakulut olivat yhteensä 9,1 milj. euroa. Talousarviomuutoksena toimintakulujen määrärahaa vähennettiin 16.000 euroa. Tilikauden alijäämä ylitti talousarviotavoitteen 263.000 eurolla.


Varhaiskasvatauksessa hoitopäiväkustannukset ovat ylittyneet noin 6,5 %:lla. Osassa yksiköitä ne ovat alittuneet, osassa ylittyneet. Erityisen paljon ne ovat ylittyneet Parhalahden yksikössä, jonka perustamisesta päätös on tehty vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen ja jonka perustaminen on aiheuttanut käynnistämiskustannuksia. Myös runsaat sairauspoissolot ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia, joihin ei ollut varauduttu.Tilivuoden aikana tapahtuneiden useiden muutosten ja järjestelujen (mm henkilöstösiirrot yksiköistä tosiin) takia kustannusten kohdentamisessa on epätäsmällisyyttä. Työhyvinvointiin voi arvioida vaikuttaneen keskeisiltä osin useat muutokset varhaiskasvatuksen hallinnossa, siitä johtuva ja jatkuvuuden ja stabilisuuden puute sekä haasteet sijaisten rekrytoinnissa.

 

Perusopetuksen osalta katteen toteuma oli hyvin lähellä alkuperäistä talousarvioita. Poikkeama oli ainoastaan 0,6 %. Kustannukset jopa alittuivat alkuperäisestä, mutta arvoituja toimintatuottoja ei saavutettu. Erityisesti avustusten osalta toteuma jäi arvioidusta. Talousarvion muutoksissa arvioituja kustannussäästöjä ei myöskään saavutettu. Yksikköhintatavoite ylittyi noin 2,9 %.

 

Lukiokoulutuksen osalta varsinainen taloudellinen tavoitemittari on yksikköhinta, joka ei toteutunut. Kustannukset sinänsä eivät merkittävästi kasvaneet, mutta yksikköhinnan jakajatekijä, oppilasmäärä, ei toteutunut ja ylipäätäänkin sitä on vaikea etukäteen arvioida.

 

Koko sivistystoimen tilikauden alijäämä selittyy pääosin edellä kuvatuilla asioilla. Muiden tulosalueiden osalta alijäämä oli vähäinen tai jopa syntyi ylijäämää.

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää antaa vuoden 2022 arviontikertomukseen vastineensa selostusosan mukaisesti.

 

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

 

Khall 30.10.2023 § 266 

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksessa on hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluita koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

 

Kunnan johtamisen toimintakatetavoite toteutui, kun muutetun talousarvion toimintakate alittui 37.508 eurolla.

 

Hallintopalveluissa toimintakatetavoite >290 euroa/asukas toteutui (161,90 euroa/asukas). Toimintakatetavoite ylittyi 35.332 eurolla, vaikka lisämäärärahaa myönnettiin 90.000 euroa.

 

Henkilöstötoimikunnan toimintakate toteutui suunnitellusti.

 

Työllistämisen toimintakatetavoite alittui 16.851 eurolla.

 

Elinvoiman kehittämisen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Tavoitteiden toteutumisen raportointia ei ole kaikkien tavoitteiden osalta tehty.

 

Sosiaali- ja terveystoimen menot ylittivät muutetun talousarvion 63.000 euroa.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti.

 

Hallinto-, elinkeino- ja peruspalvelujen toimintatuotot toteutuivat suunniteltua paremmin. Toimintatuotot olivat 817.234 euroa, jossa ylitystä talousarvioon verrattuna 104.054 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 29.388 eurolla. Toimintakulut olivat yhteensä 15,8 milj. euroa. Toimintakate 14,95 milj. euroa alitti talousarviotavoitteen 75.567 eurolla.

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksessa on henkilöstöä koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

 

Sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi edellisvuodesta; sairauspoissaoloja oli 21,4 pv/htv (18,8 pv/htv v. 2021; 16,51 v. 2020) Teknisen toimen sairauspoissaolot ovat osastovertailussa korkeimmat eli 29,3 pv/htv (29,7 pv/htv v. 2021; 15,7 pv/htv v. 2020). Sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus on 1,2 milj. euroa vuonna 2022. Talousarvion numeerista tavoitetasoa (alle 13 sairauspäivää/htv) ei saavutettu. Työtyytyväisyyskyselyn arvosana >8 toteutui (8,2).

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksessa on kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

 

Pyhäjokisuun Vesi Oy

Toimintakertomuksessa ei kerrottu, miten valtuuston asettavat tavoitteet ovat toteutuneet. Lähivuosien haasteet yhtiölle tulevat olemaan uusien ja vesihuollon osalta rakennettujen kaava-alueiden rakentamisen käynnistyminen ja näiden liittymien myynnin eteneminen.

 

Pyhäjoen Kuitu Oy

Tarkastuslautakunta pitää kattavan kuituverkon toteuttamisen erinomaisena elinvoimapoliittisena ratkaisuna sekä pitää hintoja kilpailukykyisenä markkinoilla oleviin datapaketteihin verrattuna. Toimintakertomuksessa ei kerrottu, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet.

 

Kunnan johtamisessa toimintatuotot ylittyivät 36.680 eurolla. Sosiaali- ja terveysministeriöltä saatiin koronavirusepidemiasta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin ja tulojen menetyksiin tukea sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ansionmenetyskorvausta kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Käyttöomaisuuden tavanomaiset myyntivoitot jäivät toteutumatta kokonaan. Toimintakulut toteutuivat siten, että ne alittivat muutetun talousarvion 828 eurolla.

 

Hallintopalveluissa toimintatuotot ylittyivät 2.753 euroa ja menot 38.086 euroa. Tulosalueelle varatut määrärahat ylittyivät mm. ICT-palveluiden ja muiden palvelujen ostoissa. Muita palveluja ovat mm. ohjelmistojen ostot ja käyttöoikeudet.

 

Työllistämisen tulosalueella toimintakatetavoitteen alittumiseen vaikuttivat palkkatuella työllistetyt ja kesätyöllistäminen.

 

Elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumisen raportoinnin puutteellisuus johtuu osittain siitä, että elinkeinojohtaja on irtisanoutunut toimesta 20.10.2022 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ylityksistä on raportoitu erillisessä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksessä vuodelta 2022.

 

Hallinto-, elinkeino- ja peruspalvelujen toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion mm. metsänmyynnin, Covid-19 avustuksen, Kelan korvaus työterveydenhuollosta sekä maa- ja vesialueiden vuokratulojen osalta.

 

Sairauspoissaoloja seurataan v. 2023 lähtien neljännesvuosittain ja niistä raportoidaan talouden toteutuman raportoinnin yhteydessä.

 

Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu sanallisesti yhtiöiltä saaduista tilinpäätöstiedoista kerätyillä tiedoilla.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee esittelyosassa annetut hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluita koskevat vastineet sekä lautakuntien kokouksissaan antamat vastineet tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Valt 08.11.2023 § 79  

265/00.03.00/2023 

 

 

Päätös:

Valtuusto merkitsi vastineet tiedoksi.
__________