Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 77 

Kunnan tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2024

 

Khall 30.10.2023 § 261 

 

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kun­nan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään ve­ro­vuot­ta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti il­moi­te­taan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 mo­ment­ti).

Kuntalain 13 luvun 111 §:ssä on säädetty, että "Viimeistään talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­teis­ta sekä muiden verojen perusteista." Käytännössä tulee nou­dat­taa verohallinnon määrittelemää määräaikaa.

Vuoden 2023 talousarviossa ja kuntaliiton veroennustekehikossa vuosille 2024-2026 on verotulokertymät arvioitu seuraavasti (1000 € ):
 

 

TA2023

2024

2025

2026

 - kunnallisvero

4500

4700

5046

5217

 - kiinteistövero

3500

4400

4417

4417

 - yhteisövero

440

500

551

563


Kiinteistöverossa vuodelle 2024 on huomioitu, että hallitusohjelman mukaisesti maapohjan veroprosentin alaraja korotettaisiin nykyisestä 0,93:sta 1,30:aan. Maapohjan veroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista, jonka vaihteluväli säilyisi nykyisenä 0,93-2,00 prosenttina. Maapohjan veroprosentin ylärajana olisi samoin 2,00.

 

Aikaisemmista vuosista poiketen, tuloveroprosentti ilmoitetaan kymmenesosaprosenttiyksikön tarkkuudella.

Tämän hetkisen arvion mukaan tuloveroa v. 2023 kertyy 4.769.000 euroa.

Taloussuunnitelma-arviot perustuvat veroennustekehikkoon. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti työllisyys- ja väestökehitys.

Oheismateriaalina viimeisin talousarvio 2024 -listauksen tuloslaskelma, jossa ve­ro­tu­lo­koh­ta on arvioitu 7,9 % kunnallisverolla. Vuosikate olisi val­mis­te­lu­ti­lan­tees­sa 25.10.2023  +2.309.750 eu­roa. Talousarvion realistisuutta ja to­teu­tu­mi­sen reu­na­eh­to­ja ar­vioi­daan ko­kouk­ses­sa.

Vuoden 2023 tuloveroprosenttien vertailua:

 

 

   Tulovero% 2023

 

Koko maa

7,38

 

Pohjois-Pohjanmaa

8,27

 

Pyhäjoki

8,11

 

  Manner-Suomen kunnat 2000-5000 as         8,72

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pyhäjoen kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 päätetään 7,9 prosenttia.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

 

Valt 08.11.2023 § 77  

358/02.03.01.00/2023 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________