Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 296


 

Ikäihmisten palveluasunnot / Tarjouspyynnön hyväksyminen / KVR-urakan hankintapäätös

 

Khall 25.09.2023 § 219 

 

Pyhäjoen kunnan Hoiva 2025- hanke on LUO arkkitehtien tekemän luonnossuunnittelun osalta valmistunut ja suunnitelmat on hyväksytty kunnanhallituksessa 18.9.2023 §210. Luonnossuunnitelmat liitetään osaksi tarjouspyyntöasiakirjoja, joilla KVR-urakka kilpailutetaan.

 

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:lta saadun tiedon mukaan osapäätöshakemus avustuksen ja pitkän korkotukilainan myöntämistä varten on oltava heillä päätöksenteossa marraskuun alkupuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ARAn rahoituspäätös on tehtävä vuoden 2023 määrärahoista.

 

 Kiristyneen aikataulun vuoksi KVR- urakkatarjouspyyntö täytyy saada liikkeelle viimeistään lokakuun alkupäivinä. ARA:n osapäätöshakemuksen liitteenä tulee olla hankinta-asiakirjat ja saadut tarjoukset, sekä niiden joukosta valittavaksi esitettävä urakoitsija. Kilpailutettava urakka on EU-tasoinen hankinta ja se asettaa laskenta-ajalle tiukat aikarajat. Tarjouspyyntö julkaistaan yhteistyössä Raahen kaupungin hankintapalvelujen kanssa.

 

 Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyy oheismateriaalina luonnoksina olevien tarjouspyynnön ja urakkaohjelman, viitesuunnitelmien sekä teknisten vaatimusten lisäksi muitakin teknisiä asiakirjoja, jotka eivät ole vielä lopullisessa muodossaan. Asiakirjojen luonnoksia esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja):

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä oheismateriaalina olevat tarjouspyyntöasiakirjojen luonnokset;
- myöntää tekniselle johtajalle valtuudet tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin teknisiä korjauksia, täydennyksiä ja tarkennuksia ennen tarjouspyynnön julkaisua;
- valtuuttaa teknisen johtajan julkaisemaan tarjouspyynnön tarjouspalvelu.fi järjestelmässä viikolla 40;

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Tornberg.

Merkittiin, että tekninen johtaja Aimo Korpi oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 18.15-19.15.
___________

 

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua, valmistelua

 

 

 

Khall 27.11.2023 § 296  

341/10.03.02.00/2023 

Ikäihmisten palveluasuntojen KVR-urakan tarjouspyynnön hankintailmoitus lähetetty julkaistavaksi ja vastaanotettu TED:iin 5.10.2023 klo 18:48. Ilmoitus julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivustolla 7.10.2023 klo 19:30 ja TED:issä 9.10.2023. Tarjouspyyntölomake on liitteenä 1.

 

Tarjousten jättämisen määräaikaan 7.11.2023 klo 12:00 mennessä saapui kolme (3) tarjousta, joiden avaustilaisuus pidettiin 7.11.2023 klo 13:05. Avauspöytäkirja on liitteenä 2. ja vertailutaulukko liitteenä 3.

 

Seuraavat yritykset ovat jättäneet tarjouksensa:

- Rakennusliike Lapti Oy

- Rakennusliike Sorvoja Oy

- Sakela Rakennus Oy

 

Avaustilaisuuden jälkeen hankintayksikkö suoritti tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden tarkistamisen, josta on laadittu liitteenä 4 oleva pöytäkirja.

 

Kaikki tarjoajat ja tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouslomakkeet ovat liitteinä 5-7.

 

Valintaperusteena on tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä tarjouksista hinnaltaan edullisin. Halvimman tarjouksen on tehnyt Rakennusliike Sorvoja Oy.

 

Hankintapäätös tehdään ehdollisena, koska hankkeen käynnistämiseen liittyy vielä tässä vaiheessa avoinna olevia asioita.

 

Tarjouspyynnössä ehdollisuus on ilmoitettu ja tarjoajat ovat sen hyväksyneet:

  1. vireillä oleva poikkeuslupa rakennushankkeelle saa lainvoiman;
  2. Pyhäjoen kunta tekee määrärahavarauksen talousarviossa;
  3. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) antaa myönteisen osapäätöksen haetusta avustuksesta ja korkotukilainasta, ja
  4. Pohteen hyvinvointialue sitoutuu rakennettavan kohteen vuokraamiseen ja käyttöön hankintayksikön hyväksymin ehdoin.

 

Edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä ennen valittavan urakoitsijan kanssa laadittavan urakkasopimuksen allekirjoittamista. Poikkeuslupa on jo saanut lainvoiman.

 

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Aimo Korpi.

 

Ehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja):

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Rakennusliike Sorvoja Oy:n tarjouksen seuraavilla ehdoilla:

1. Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyy hankkeelle määrärahan vuosien 2024-2026 investointiosaan;
2. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) antaa myönteisen osapäätöksen haetusta avustuksesta ja korkotukilainasta;
3. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sitoutuu rakennettavan kohteen vuokraamiseen ja käyttöön erillisen aiesopimuksen mukaisesti;
4. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettävässä sopimuskatselmuksessa ei ilmene sellaisia seikkoja, jotka estäisivät sopimuksen allekirjoittamisen.

Edelleen kunnanhallitus toteaa, että valitun urakoitsijan kanssa laaditaan kirjallinen urakkasopimus sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kaikki edellä kirjatut sopimuksen laatimiseen liittyvät ehdot ovat täyttyneet. Sopimus on sitova kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanjohtaja Matti Soronen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Tornberg.

Merkittiin, että tekninen johtaja Aimo Korpi oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 17.15-18.00.
__________

 

Muutoksenhaku: Markkinaoikeus

Tiedoksi: Tarjoajat (tarjouspalvelun kautta)

 Pohteen tilapalvelut