Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 41 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen / tilintarkastuskertomus 2022

 

Khall 27.03.2023 § 77 

 

Tilinpäätöksestä on kuntalaissa (410/2015) säädetty seuraavaa:

Kuntalain 113 § Tilinpäätös:

"Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laa­dit­ta­va ti­li­kau­del­ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men­nes­sä ja an­net­ta­va se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava ti­lin­pää­tös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava ti­lin­pää­tös tilintarkastuksen jäl­keen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on kä­si­tel­­vä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole­vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, ta­lou­del­li­ses­ta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava lii­te­tie­dois­sa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai por­mes­ta­ri."

Kuntalain 114 § Konsernitilinpäätös:

"Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tu­lee laatia ja si­säl­lyt­tää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon­ser­ni­ti­lin­pää­tös tulee laatia sa­mal­ta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien se­kä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi kon­ser­nin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen han­kin­nas­ta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kun­nan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai lii­ke­lai­tos­kuntayh­ty­mäs­sä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vas­taa­vat tiedot."

Kuntalain 112 § Kirjanpito:

"Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen li­säk­si mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kun­ta­jaos­to antaa ohjeita ja lau­sun­to­ja kirjanpitolain ja tämän lain 113-116 §:n, 120 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan sekä tämän pykälän 2 momentin nojalla annetun asetuksen so­vel­ta­mi­ses­ta.

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa säännöksiä palvelukohtaisista taloustiedoista. "

Kuntalain 115 § Toimintakertomus:

"Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston aset­ta­mien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kuntakonsernin ta­lou­teen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun­ta­kon­ser­nin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ai­na­kin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val­von­nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esi­tet­­vä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voi­mas­sa ole­van taloussuunnitelman riittävyydestä talouden ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä­sit­te­lys­tä."

Nyt käsiteltävänä oleva tilikauden 2022 tilinpäätös on em. kuntalain ja kir­jan­pi­to­lain sekä Suomen Kuntaliiton ti­lin­pää­tös­mal­li­suo­si­tuk­sen mukainen ti­lin­pää­tös. Varsinaisesta tilinpäätöksestä erillisenä laa­di­taan kunnan henkilöstöraportti. Hen­ki­lös­­ra­port­ti ei ole lakimääräinen ja sen muo­to ja sisältö vaihtelee kun­nit­tain.

Kunnanhallitukselle toimitetaan kuntalain säännösten mukaisesti kuntalain, kir­jan­pi­to­lain ja Suomen Kuntaliiton tilinpäätösmallin mukaisesti laadittu ti­lin­pää­tös tilinpäätösasiakirjoineen, sisältäen myös toimintakertomuksen, tilikaudelta 2022.

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toi­min­ta­ker­to­muk­seen, kohta 3.8.2.

Tilinpäätösten 2019-2022 keskeisiä lukuja (1000 €):

 

 

2019

2020

2021

2022

muutos%

- toimintatuotot

3.114

2.742

2.575

3.176

23,3

- toimintakulut

-24.894

-23.316

-24.803

-26.925

8,6

- toimintakate

-21.780

-20.574

-22.229

-23.749

6,8

- verotulot

11.230

11.819

13.727

16.066

17,0

- valtionosuudet

10.194

11.756

10.957

11.801

7,7

- rahoitustuotot ja -kulut

401

143

971

-689

 -170,9

- vuosikate

44

3.145

3.427

3.429

0,1

- poistot

-991

-1.151

-1.162

-2.101

80,8

- satunnaiset erät

70

 

 

 

 

- tilikauden tulos

-877

-1.993

2.265

1.328

-41,4

- vuosikate €/asukas

14

1.030

1.126

1.146

1,8Tilikauden tulosta voidaan pitää hyvänä.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus

- päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,

- päättää lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti,

- antaa talous- ja hallintopäällikölle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia tilinpäätökseen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Tarkltk 25.05.2023 § 44 

 


Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan (kuntayhtymän) hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai yhtymäkokouksen päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa yhtymäkokoukseen.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) lausunto. Yhtymäkokous päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kunnan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy antaa tilintarkastuskertomuksen vuoden 2022 tilintarkastuksesta.
 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
- saattaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi Pyhäjoen kunnanvaltuustolle sekä
- esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen mukaisesti.
__________

 

 

 

Valt 21.06.2023 § 41  

218/02.06.01.03/2023 

 

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

- - - - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Eija Flink poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.55.
__________