Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 15 

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston kaavoitusaloite / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaava / Kaavaehdotus / Osayleiskaavan hyväksyminen / Osayleiskaavan muutos / OAS

 

75/10.02.02/2013

 

Khall § 343 Rajakiiri Oy:n kaavoitusaloite 16.10.2009:

23.11.2009  

"Hakemus Raahe-Pyhäjoki edustan Maanahkiaisen tuulivoimapuiston kaa­voittamiseksi.

 

Rajakiiri Oy pyytää Pyhäjoen kuntaa ryhtymään toimenpi­teisiin Raa­he-Pyhäjoki edustan merialueel­le sijoittuvan tuulivoimapuiston kaavoitta­misek­si.

Rajakiiri Oy esittää, että liitteenä olevaan karttaan viitteellisesti ra­jatulle alueelle laaditaan oikeusvai­kutteinen osayleiskaava siten, että sen perusteel­la on mahdollista myöntää tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tarvittavat rakennusluvat. Tarpeen mu­kaan voidaan pienemmille aluekokonaisuuksil­le osayleiskaavan jälkeen laatia myös asemakaava tai ran­ta-asema­kaava. Kaavassa osoitettaisiin tuuli­voimalaitosten sijoitus, päämitat sekä niiden käyttöä ja huoltoa varten tar­vittavat kulkuyhteydet, sähköase­mat ja voima­linjat.
Rajakiiri Oy on valmis neuvottelemaan liitteen mukaisesta alueen rajaus­esityksestämme Pyhäjoen kunnan ja alueen maanomistajien kesken.
Ra­jausehdotus on laadittu niin, että osayleiskaava ei ulotu Pohjois-Pohjan­maan ydinvoimamaakunta­kaavan alueelle.

Rajakiiri Oy:n tarkoituksena on rakentaa Raahe-Pyhäjoki edustan merialu­eelle enintään 100 tuuli­voimalai­tosta, joiden kokonaisteho on 300-500 MW. Yksi voimalaitos tuottaa säh­köä noin 1500 kotitaloudelle. Yhden voimalaitoksen investoin­tikustan­nukset ovat n. 5 milj. €. Näin ollen koko­naisuutenaan hankkeen investoin­tikustannusarvio on arviolta 500 milj. €. Tavoitteena on toteuttaa hank­keen ympäristövaikutusten arviointi 2010 vuoden alkuun mennessä.
Ajatuksena on yhdistää kaavoitusmenettely mah­dollisimman hyvin ympä­ristövaikutusten arvioin­tiin. Ympäristövaikutus­ten arviointiprosessi tuot­taa kaavoitusprosessille runsaasti selvitysaineistoja.

Tuulivoiman lisäraken­tamiseen on lukuisia perusteita. Tuulivoima on eko­logisesti erittäin kestä­vä energiantuotantomuoto, koska energian lähde on uusiutuva ja sen ai­heutta­mat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä verrattu­na fossiilisia poltto­aineita käyttäviin voimalaitoksiin. Ilmastonmuutoksen hil­litseminen edel­lyttää voimakasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, tä­hän Suomi on sitoutunut.

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 maallemme uu­den, kunnianhimoisen ilmasto- ja energiastrate­gian, joka käsittelee ilmas­to- ja energiapoliittisia toi­menpiteitä varsin yksi­tyiskohtaisesti vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti.

Ilmasto- ja energiastrategian mukaan Suomeen tulee ra­kentaa vuoteen 2020 mennessä noin 2000 MW:n edestä tuulivoimaa. Käytännössä tämä tarkoit­taa, että Suomeen tulee rakentaa noin 700 tuuli­voimalaitosta li­sää. Suo­mi ei ratkaise velvoitteitaan pelkästään merituuli­puistoilla, vaan myös maalle ra­kennettavia tuulivoimapuistoja tarvitaan. Tällöin etsitään tuuli­suusomi­naisuuksiltaan ja rakennettavuudeltaan opti­maalisia alueita.

Tuulivoimatuotannon kannalta Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalue on var­teenotettavaa aluetta. Tuuli­voimalaitosten rakentaminen Raahe-Pyhäjoen edustan meri­alueelle on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton selvitysten mukaan sekä teknistalou­dellisesti että ympäristön kannalta edullista. Han­ke yhdistyy teollisuusalu­eeseen, joka on merkittävä sähkön kuluttaja.
Voi­mala-alue ei sijoitu suojelualueille tai niiden välittömään läheisyy­teen.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tuulivoiman tukijärjestelmää, min­kä avulla tuulivoimahank­keita tullaan tukemaan valtion toimesta. Täl­lä hankkeella tukirahoja olisi mahdollista kanavoida Raahen ja Pyhäjoen alu­eelle.

Tuulivoimarakentamisella kunnat voivat kasvattaa kiinteistöverotulojaan ja mahdollistaa samalla yri­tysten liiketoiminnan laajentamisen tuu­livoima­rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin toimintoihin.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on osoitettu Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan edustal­le, Maanahkiaisen vesialueelle tuulivoimaloille soveltuva alue. Raja­kiiri Oy on tehnyt Metsähallituksen kanssa varaussopi­muksen kyseisestä vesialueesta.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laatii Ramboll Finland Oy, jo­ka on valmis laatimaan myös tuulivoimapuis­ton osayleiskaavan tarvittavi­ne havainne-, selvitysaineistoineen.

Kaavan laatijaksi esitämme Arkkitehti SAFA Kari Siipolaa Ramboll Fin­land Oy:stä sekä kaavoituk­sen laatuvas­taavaksi Arkkitehti SAFA Jouni Laitista Ramboll Finland Oy:stä. Molem­mat ovat kaavoittajarekisterin jä­seniä, heillä on kokemusta tuulivoimatuo­tantoon liittyvistä selvityksistä ja kaavoituksesta.

Rajakiiri Oy on valmis maksamaan kaikki tämän esityksen mukaisesta tuu­livoimapuistoalueen kaa­voittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Hankkeella pyrimme toteuttamaan Euroopan Unionin Suomelle asettamia tavoitteita uusiutuvan energiatuotantomuotojen lisäämisestä. Siksi toi­vomme, että Py­häjoen kun­ta tekee päätöksen tuulipuiston kaavatyön käynnistämisestä.

Vaasassa, lokakuun 16. päivänä 2009

Kunnioittavasti
Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja
Rajakiiri Oy "

Rajakiiri Oy esittää kaavoitusaloitteessaan ja siihen liittyväs­sä liitekartassa Raahe - Pyhäjoki edustan merialueelle Maanahkiaisen tuuli­voimapuiston kaavoittamiseksi oikeusvai­kutteisen osayleiskaavan laadintaa viitteellisesti rajatulle alueelle.

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 9 §:n 25 -kohdan mu­kaan kunnanhalli­tus päättää mm. kaavoituk­sen aloittamisesta.

Pyhäjoen kunnanhallitus on ottanut kantaa jo Maanahkiaisen tuulivoima­puiston ympäristövaikutus­ten arviointiohjelmaan kokouksessaan 11.5.2009 § 191. Kunnanhallitus ko­rosti lausunnossaan, että YVA:ssa ja hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomi­oon Hanhikiven niemelle suunniteltu ydinvoimalaitos.

Rajakiiri Oy ei ole ottanut huomioon kaavoitusaloittees­saan 16.10.2009 yhteysviranomaisen lausun­toa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta niiltä osin kuin ne koskevat tuulivoimapuiston sijoittumista suhteessa jo rakennettuun Raahen eteläi­seen rantavyöhykkee-seen, joten kaavoitusaloit­teen liitekartan rajaus on viitteellinen. Kaava-alueen ra­jaukseen tulevat vie­lä vaikuttamaan vireillä olevan YVA - prosessin aikana tutkittavat vaihto­ehtoiset tuulivoimalaitos­ten sijoitusvaihtoehdot ja niiden ympäristövaiku­tukset.

Pyhäjoen kunta katsoo, että kaava-alueen lopullinen rajaus tulee pää­tettä­väksi sen jälkeen kun Maa­nahkiaisen tuulivoimapuiston lakisääteinen YVA -menettely on valmistu­nut ja prosessin aikana syntynyt tietoaines ja ympäristövaikutusten ar­vioinnit ovat käytettävissä päätöksenteon pohjak­si.

Maanahkiaisen tuulivoimapuiston YVA -menettelyä koskeva aineisto on saatavilla Pohjois-Pohjan­maan ympäristökeskuksen Internet-sivuil­ta: www.ympäristo.fi -> Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus -> Ympäris­tövaikutusten arviointi YVA ja SOVA -> Vireillä olevat YVA -hankkeet

Kaavoitusaloitteessa todetaan, että ympäristövaikutusten arviointiprosessi tulee tuottamaan kaavoi­tukselle runsaasti selvitysaineistoa, joten kaavoi­tuksen aloittaminen perus- ja ympäristöselvitysten osalta on perustel­tua.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Maanahkiaisen tuulivoimapuiston oikeus­vaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta seuraavasti:

- käynnistetään Raahe - Pyhäjoki edustan merialueelle sijoittuvan Maanah­kiaisen tuulivoimapuis­ton oi­keusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta

- hyväksytään kaavoituskonsultiksi Ramboll Finland Oy, projektipäällik­­nään arkkitehti Kari Siipola

- oikeusvaikutteisen osayleiskaavan suunnitte­lualue käsittää noin 150 - 200 km2:n alueen Raahe - Py­häjoki edustan merialueella

- Pyhäjoen kunnanhalli­tus päättää suunnittelualueen tarkasta rajauksesta sen jälkeen kun Maanah­kiai­sen tuulivoimapuiston lakisääteisen YVA -me­nettelyn mukainen ympä­ris­tövaikutusten arviointi on kokonaisuudessaan suoritettu

- Rajakiiri Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnas­ta aiheu­tu­vista kustannuksista sekä kaavoitukseen liittyvän kunnallistekni­sen ja lii­kennesuunnittelun kustannuksista

- mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, Py­häjoen kunta ei ole velvollinen kor­vaamaan kaavoituksesta ja siihen liitty­vistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia tai muita hank­keen johdos­ta syntyneitä kuluja Rajakiiri Oy:lle

- osayleiskaava laaditaan yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa

- Pyhäjoen kunta vastaa alueellaan osayleiskaavan laadinnan ohjauksesta ja valvonnas­ta.

- Rajakiiri Oy:n osallistumisesta kaavoituksesta johtuvien mah­dollisten yh­dyskuntainvestointien ja muiden kustannusten maksamisesta sovitaan sit­ten, kun suunnitelmat ovat riittävän pitkällä kustannusten ja hintojen määrittämiseksi.

Rajakiiri Oy:n esitys viitteelliseksi suunnittelualueeksi on liitteenä.

Kaavoitusaloitteen valmistelija on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuut­tila.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

Khall § 106 Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan OAS:

3.5.2010  Kyseessä on yhteinen ylikunnallinen Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kun­nan hanke, jossa on sovittu vetovastuun olevan Raahen kaupungin kaavoi­tusosastolla.

Raahen kaupunki ei ole halunnut hankkeeseen erillistä ohjaus­ryhmää, vaan kaavoitusosasto Kaija Seppäsen johdolla täydennettynä Pyhä­joen teknisellä johtajalla on yhdessä Rajakiiri Oy:n ja heidän kaavoittajien­sa kanssa ko­koontunut 3 eri kertaa kaavoituspalavereihin työstämään han­ketta.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston YVA-hanke on edennyt rinnakkain em. kaavoituksen kanssa. Kaija Seppänen ja Pirkko Tuuttila ovat molem­mat nimettyinä Rajakiiri Oy:n toimesta YVA-hankkeen ohjausryhmään ja seu­rantaryhmään, oh­jausryhmä on kokoontunut 25.2.2009 ja 30.3.2010.
YVA:ssa toimii yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, jo­ka on antanut yhteysviran­omaisen lausuntonsa YVA:n arviointiohjelmas­ta.
YVA-selostuksen laatiminen on meneillään ja erilaisia taustaselvityksiä teh­dään.

Kaavoituksen osalta tilanne on nyt sellainen, että Rambollin kaa­voittaja on vaihtunut hankkeelle ja uusi vastuuhenkilö on yksikön päällik­kö, ark­ki­tehti Matti Kautto Ramboll Oy:stä. Hän oli mukana 30.3.2010 YVA oh­jausryhmän jälkeen kokoontu­neessa kaavoituspalaverissa esittele­mässä OAS:in ensimmäistä luonnosta ja kaavoituksen tilannetta.

Maanahkiaisen merialue on kaavoituksen osalta haasteellinen alue, erityi­sesti maisemavai­kutuksil­taan, koska saaristoa ei ole edessä. Lisäksi laivalii­kenne asettaa omat rajoi­tuksensa tuulivoimaloiden sijoittelulle, jääkentät liikkuvat ja muuttolintu­jen muuttoreitit on otettava huomioon.

Rajakiiri Oy esitti tiukan aikatauluraamin kaavoitushankkeen etenemisel­le. Alusta­van aikataulun mukaan osayleiskaavaluonnos olisi nähtävillä tou­ko-kesä­kuussa 2010, jol­loin kaavaluonnos olisi nähtävillä yhtä aikaa YVA-selos­tuksen kanssa ja yleisötilaisuus voitaisiin järjestää saman aikai­sesti.

Ensimmäinen Maanahkiaisen osayleiskaavaa koskeva viranomaisneu­votte­lu pidetään 22.4.2010 Poh­jois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa.

Osayleiskaava käsittää koko maakuntakaavan tuulivoima-alueen. Ympäris­töministeriö valmistelee MRL:n muutosta, jonka tultua voimaan yleiskaa­va soveltuisi tuulivoimara­kentamisen ohjaukseen lähinnä vesialueilla ja tie­tyissä tilan­teissa myös maa-alueilla, jotka sijaitsevat riittävän etäällä asutuk­sesta ja muusta siihen rinnasteisesta tai muita erityispiirteitä omaavasta maankäytöstä. Yleiskaavan tulisi yksilöidä riittävällä tarkkuudella voima­loiden sijainti, jotta mää­räys voitaisiin ottaa kaavaan ja se voisi ohjata suo­raan rakennuslupamenettelyyn.

Kaavakartassa voidaan tuulivoimaloiden rajauksella (tv-rajaus) jonkin ver­ran muuttaa tai täsmentää maakuntakaa­van mukaista aluevarausta esim. ja­kaa osiin. Voimaloiden si­joituspaikat ovat kaavakartassa ohjeellisia, vasta jatkotutkimukset täsmen­tävät sijoitus­ta. Sitova tv-alueen rajaus (osa-alue, pistekatkoviiva) merkin­tään liittyy alu­eelle sijoitettavien voimaloiden suu­rin sallittu lukumäärä. Pääkäyttötarkoi­tus on vesialue, kaavakartalle mer­kitään veneväylät ja säh­könsiirto, arvok­kaat luontoalueet osoitetaan luo-alueiksi.

Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta toimittavat Pohjois-Poh­janmaan Ely-keskukselle ilmoituksen Maanahkiaisen merituulivoimapuis­ton osa­yleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­tisuunnitelma, liite no 1, on yleisesti nähtävillä sekä Pyhäjoen kun­nanvi­raston ilmoitustaululla että internet-sivuilla koko kaavoitusprosessin ajan. Raahessa OAS on yleisesti nähtävillä teknisen keskuksen kaavoitus­yksi­kössä ja Raahen kaupungin internet-sivuilla.

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki kuuluttavat Maanahkiaisen merituuli­voimapuiston osayleiskaa­van vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointi­suunnitelman nähtävillä olos­ta yhteisellä kuulutuksella, joka julkaistaan Raahen Seudussa, Raahelaises­sa, Kalevassa ja Pyhäjoen Kuulumisissa, kuu­lutusilmoitus on liitteenä no 2.
Valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleis­kaavan osallistu­mis- ja arviointisuunnitelman (OAS 26.04.2010) liitteen 1 mukaisena. Osal­listumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarvit­taessa päivittää.

Kunnanhallitus kuuluttaa OAS:in vireille tulosta yhteisellä kuulutuksella Raahen kaupungin kanssa.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

Khall § 1 Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos

17.1.2011  on valmistunut.

Osayleiskaavatyö on tapahtunut samanaikaisesti vireillä ol­leen ympäristö­vaikutusten arviointiselostuksen (YVA) laadinnan kanssa yhteistyössä Raa­hen kaupungin kanssa. YVA -prosessin yhteydessä laaditut ym­päristö­sel­vitykset ovat ol­leet pohjana kaavaluonnosvaihtoehtojen valmiste­lussa. Ar­vioinnin yhtey­dessä on tutkittu ns. nollavaihto-ehto, hankkeen maksi­mi­vaihtoehto VE1 sekä vaihtoehdot VE2 ja VE3. Lisäksi on vertailtu kol­men eri vaihtoehtoi­sen sähkönsiirtoreitin vaikutuksia maankäyttöön.

Vaihtoehdot VE2 ja VE3 käsittävät enintään 100 tuulivoimalaa. Vaihtoeh­dot eroa­vat toisistaan pin­ta-alan ja voimaloiden sijoituksen osalta. VE2 si­joittuu pinta-alaltaan yhte­näiselle noin 8770 ha:n suuruiselle alueelle kun taas vaih­toehto VE3 on kooltaan noin 7360 ha ja se jakautuu kahteen erilli­seen alu­eeseen. Osayleis­kaavaluonnos perustuu vaihtoehtoon VE3. Em. osayleis­kaavaratkaisun vaihtoehdot on esitetty kaavaselostuksessa.

Osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa on otettu huomioon mm. etäisyydet laiva­väyliin, Hanhikiven ydinvoimalaitoksen osayleiskaavan mukainen suoja­vyöhykkeen sijainti se­kä etäisyys rannikon loma-asutuksesta. Kalas­ton kannalta merkittävä Maa­nahkiaisen matalikko on myös jätetty tuuli­voima­loiden alueen ulkopuolelle.

Osayleiskaava-alue on kooltaan noin 16150 ha. Suunnittelualue on osoitet­tu vesialueeksi (W). Tuuli­voimaloiden alue on osoitettu sitovalla merkin­nällä tuulivoimaloiden alue (tv-1). Alueel­le saa sijoittaa tuulivoimaloita ja sähköasemia sekä merikaape­leita. Tuuli­voimaloiden sijoituspaikat on mer­kitty ohjeellisella merkinnäl­lä. Tuulivoi­malan tornin enimmäiskorkeus on noin 120 m vedenpinnasta. Luku (tv 50) osoittaa, kuinka monta tuulivoi­malaa alueelle saa sijoittaa. Kaavakart­taan on merkitty myös veneväylä ja ohjeellinen merikaapelin si­jainti.

Yleiset määräykset:
Osayleiskaava on laadittu niin, että sen perusteella voi­daan myöntää raken­nusluvat, mikäli hallituk­sen esitys maankäyttö- ja ra­kennuslain muutok­seksi hyväksytään eduskun­nassa kaavan käsittelyn aikana.

Tuulivoimaloiden alueella ja kaapelireiteillä on tehtävä arkeologinen in­ventointi ennen rakentamista. Alueen suunnittelussa on otettava huomi­oon erityisesti ra­kentamisen vai­kutukset maisemaan ja linnustoon. Voima­loiden ja voima­linjojen sijoituk­sen suunnittelussa on pyrittävä lieventä­mään haitallisia vaikutuksia.

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston ympä­ristövaikutusten arviointioh­jelma on nähtävillä 5.1. - 4.3.2011 ja siitä pyydetään viralli­set lausunnot. Aineisto on saatavilla ja tulostettavissa osoitteessa www.ymparis­to.fi/ppo/yva -> Ennen vuotta 2010 vireille tulleet YVA -hankkeet -> Maanahkiaisen tuulipuisto­hanke, Raahe, Pyhäjoki.

Osayleiskaavoitusta koskeva ensimmäinen viranomaisneuvottelu on pidet­ty 22.4.2010. YVA -proses­sin seurantaryhmä on kokoontunut 16.9.2010 ja kaavoitusta ohjaava ja val­vova työryhmä on pitänyt kokouksensa 25.2, 30.3., 18.5. ja 16.9.2010.

Asian käsittelykokonaisuuteen kuuluvat seuraavat asiakirjat:
- Maa­nahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos
 19.10.2010 (pie­nennös), liite 1
- Osayleiskaavaselostus 17.11.2010, liite 2
- Osallis­tumis- ja arviointisuunnitelma 16.11.2010, liite 3
- Osayleiskaavan nähtävilläolo kuulutus, liite 4
- YVA-kuulutus, liite 5

Kunnanhallituksen kokouksessa Maa­nahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta esit­telee Ram­boll Oy:n kaava-arkkitehti Pirjo Pel­likka.
Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osa­yleiskaavaluonnoksen (päiväyksellä19.10.2010) liitteiden 1 - 4 mukaise­na.

Kunnanhallitus pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot Poh­jois-Poh­janmaan elinkeino-, liiken­ne- ja ympäristökeskukselta, Poh­jois-Pohjan­maan liitolta, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Metsähalli­tukselta, Liikenteen turvallisuus­virasto Trafilta, Puolustusvoi­milta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok­selta, Pohjois-Suomen aluehal­lintovirastolta, Liikenneviraston Meriosastol­ta, Vattenfall Oy:ltä, Fenno­voima Oy:ltä, Raahen Satamalta, Länsi-Suo­men merivartiostolta, Jokilaak­sojen pelastus­laitokselta, Oulun yliopiston Perämeren tutkimuslaitokselta, Rautaruukki Oyj:ltä, Fingrid Oy:ltä ja Raahen kaupungilta.

Kunnanhallitus ilmoittaa osayleiskaavan nähtävilläolosta yhteisellä ilmoi­tuksella Raahen kaupungin kanssa Raahen Seudussa, Raahelaisessa, Kale­vassa ja lisäksi Pyhäjoen Kuu­lumiset lehdessä, Pyhäjoen kunnan ilmoitus­tauluilla, sekä kunnan internet-sivuilla.

Kunnanhallitus päättää, että osa­yleiskaavaluonnoksesta järjes­tetään avoin informaatiotilaisuus yhdessä Raahen kaupungin ja Poh­jois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa samanaikaisesti ympä­ristövaikutus­ten arviointiselostuksen esittelyn kanssa torstaina 27.1.2011 klo 18.00 Pie­hingin koululla, Mäntytie 46.

- - - - - - - - - -
Konsultti Pirjo Pellikka esitteli osayleiskaavaluonnosta.

Päätös: Kunnanhal­litus hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjan liitteenä seuraa­vat asiakirjat:
- Maanahkiaisen meri­tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos
 19.10.2010 (pienennös), liite 1
- Osayleiskaavaselostus 17.11.2010, liite 2
- Osallis­tumis- ja arviointisuunnitelma 16.11.2010, liite 3
- Osayleiskaavan nähtävilläolo kuulutus, liite 4
__________

 

Khall 27.05.2013 § 203

 Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

 Maanahkiasen merituulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen 2. viran­omaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 10.4.2013.

 

Luonnosvaiheen nähtävilläolo hoidettiin yhteisenä Raahen kaupungin kanssa, mutta ehdotusvaiheessa hanke eriytyy Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin omiksi osayleiskaavoiksi.

Hankkeen omistaa Rajakiiri Oy ja kaavoittajana toimii Ramboll Oy, joiden edustajat olivat Pyhäjoen val­tuuston iltakoulussa 22.5.2013 esittelemässä Maa­nah­kia­sen merituulivoimapuis­toa ja nähtäville tule­vaa osayleiskaavaehdotusta.

 

Yhteiseen luonnosvaiheen kuulemiseen saatiin 16 lausuntoa ja 3 mielipidettä, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 1.3.2013.

Pyhäjoen kunnan tiedostusohjeen mukaan kunnan viralliset kuulutukset julkais­taan Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä, kunnantalon ilmoitustaululla ja Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla.

Maanahkiaisen tuulivoimapuiston osayleiskaa­vaehdotusta esitellään Pyhäjoen kunnantalolla tiistaina 11.6.2013 klo 19.00 alka­vassa yleisötilaisuudessa.

Liitteenä seuraavat Maanahkiaisen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus­vaiheen asiakirjat:

-               Kaavoittajan laatima vastine kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 1.3.2013

-               Kaavaehdotuskartta A3-pienennöksenä päivämäärällä 11.4.2013

-               Kaavaselostus päivämäärällä 2.5.2013

-               Kuulutus päivämäärällä 27.5.2013

-               Lausuntopyyntö päivämäärällä 27.5.2013

 

Muut Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen taustasel­vitykseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla www.pyhajoki.fi ja ilmoitustaululla ehdotuksen nähtävilläoloajan.
Muut taustasel­vitykseeen liittyvät asiakirjat:

-               Päivitetty osallistumis- ja arvioin­tisuunnitelma  päivämäärällä 11.4.2013 liite 1

-               Maanahkiaisen selostuslausunto liite 2

-               Havainnekuvat Molino liite 3

-               Esteellinen tarkastelu liite 4

-               Linnustolliset yhteisvaikutuk­set liite 6

-               Yva-selostus liite 7

-               Maanahkiasen sähkönsiirto liite 8

 

Asian valmistelijana on toiminut tekni­nen johtaja Pirkko Tuuttila.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus
 

1) hyväksyy Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava- luonnoksesta tehdyn kaavanlaatijan vastineen saatuihin lausuntoi-             

hin ja mielipi­teisiin päivämäärällä 1.3.2013,
 

 2) asettaa Maanahkisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaehdo- 

tuksen ja selostuksen aineistoineen yleisesti nähtä­ville 10.6.2013 -              

8.8.2013 väli­seksi ajaksi ja kuuluttaa asiasta Pyhäjoen Kuulumiset                             lehdessä, kunnan internet ilmoitustaululla ja kunnantalon ilmoi-                            tustaululla,
 

3) pyytää viranomaisilta ja muilta osallisilta lausunnot kaavaehdotuk-               sesta 8.8.2013 mennessä

  

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotuk­seen on tullut nähtävilläolon aikana 11 lausuntoa ja 1 mielipide, joihin kaavoitta­ja on laatinut vastineen päivämäärällä 12.09.2013.

 
Pohjois-Pohjanmaan Liiton lausunto saatiin myöhästyneenä 11.09.2013. Liiton lausunnossa todetaan, että osayleiskaavaehdotus on vireillä olevan maa­kunta­kaavaehdotuksen mukai­nen. Pyhäjoen sähkönsiirtolinjasta RVE 3 tode­taan, että tarkempi sijainti tulee selvitettäväksi Pyhäjoen keskustaajaman yleis­kaavoituksen yhteydessä ja voi osaksi sijoittua yhteiseen johtokäytävään Parha­lahden tuuli­puiston kanssa. Li­säksi Liiton lausunnossa todetaan, että laki tuuli­voiman kom­pensaatioalueista on tullut voimaan, joten tut­kavaikutuksia koskeva kaavamää­räys on vanhentu­nut.

 

Nähtävillä olleeseen kaavaehdotuskarttaan on tehty seuraavat tekni­set muutok­set ja tarkennukset:

1.  Fennovoiman meriläjitysalue on lisätty kaavakarttaan ja kaa­va­kartan kaa-
 vamääräyksiin (e-1)
2.  Puolustuvoimien hyväksyntää ja tutkavaikutusten sel­vittämistä koskeva
 mää­räys on poistettu ja teksti kom­pensaatiolaista on lisätty kaavaselos­tuk-
 sen vaiku­tuksiin ja  puolustusvoimien toimintaan ja osayleiskaavan to­teu-
 tukseen
3.  Kaavakartalle C- tuulivoimala-alueen lounaispuolelle on li­sätty Liiken­ne-
 viraston lau­sun­nossa mainittu suun­niteltu laivaväylä
4.  Liitteen 3 ohjeellisen sähkösiirtolinjan RVE 3 paikkaa on rakentamis--
 vaiheessa siirrettävä Ollinmäen osa­yleiskaava alueen ulkopuolelle, lä­hem-
 mäksi voimassa olevan Parhalahden osayleiskaavan rajaa tai sen sisälle.

Liitteenä lähete­tään seu­raavat Maanahkiaisen merituuli­voi­mapuiston osa­yleis­kaa­van kaa­va-ai­neiston asiakirjat:

- Kaavoittajan laatima vastine kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mie-

    lipiteisiin 12.09.2013

 - Maanahkiaisen merituulivoimapuiston kaavaselostus 6.9.2013

 - Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan kartta 6.9.2013

 

Muu Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta koskeva valmisteluaineisto on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla osoitteessa www.pyha­joki.fi valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus
1)  hyväksyy kaavoittajan kaavaehdotuksen lausuntoi­hin laaditun
  vastineen päivä­määrällä 12.09.2013
2)  hyväksyy kaavaehdo­tukseen tehdyt pienet tekniset muutok­set 1-3
  ja tarkennuksen  ohjeellisen sähkönsiirtolinjan RVE 3 sijainnista
3)  esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 37 §:n mukaisesti Maa-
  nahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan kaava-aineisto­a
  koskevien asiakirjojen 6.9.2013 mukaisesti.
 

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

Valt 16.10.2013 § 108 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________

 

 

Khall 28.02.2022 § 66 

 

Maanahkiaisen merituulivoimapuisto sijoittuu Raahen (alue B) ja Pyhäjoen (alue C) edustan merialueelle. Voimassa olevassa osayleiskaavassa Raahen puolelle on osoitettu 30 ja Pyhäjoen puolelle 42 tuulivoimalan rakennuspaikkaa kokonaiskorkeudeltaan enintään 200 metrin korkuisille tuulivoimaloille.

 

Rajakiiri Oy haluaa päivittää koko Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin ja on tehnyt Raahen kaupungille ja Pyhäjoen kunnalle kummallekin kaavoitusaloitteen kaavamuuutosten käynnistämiseksi.

 

Rajakiiri Oy esittää Pyhäjoen kunnalle 17.2.2022 jättämässään kaavoitusaloitteessa  kaavamuutoksen käynnistämistä Pyhäjoen puolella sijaitsevan Maanahkiaisen merituulivoimapuiston alueen C osayleiskaavan (kv hyv. 16.10.2013 § 108) alueelle. Uudistamistarvetta perustellaan mm. tuulivoimalateknologiassa tapahtuneella nopealla kehityksellä, jonka myötä vuonna 2013 hyväksytty Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava ei vastaa enää tämän hetken saati tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Kaavoitusaloitteen mukaan kaavamuutoksessa osayleiskaavan rajaus pysyisi samana, mutta tuulivoimaloiden määrä vähenisi alueella C 42:sta enintään 24:ään ja niiden kokonaiskorkeus nousisi 200 metristä enintään 350 metriin. Tuulivoimaloiden yksikkötehoksi on kaavoitusaloitteessa arvioitu 12-30 MW ja koko Maanahkiaisen merituulivoimapuiston kokonaistehoksi 550 MW (Pyhäjoki n. 330 MW ja Raahe n. 220 MW). Kaavoitusaloitteen mukaan yksi kaavamuutoksen tärkeä tavoite on mahdollistaa päästöttömän sähkön tuottaminen alueen teollisuuden tuleviin tarpeisiin.

 

Yksityiskohtaiset perustelut kaavamuutoksen tarpeellisuudesta on tuotu hyvin esille Rajakiiri Oy:n kaavoitusaloitteessa 17.2.2022 (liite 1). Kaavan päivittämisellä voidaan paremmin vastata tulevaisuuden tarpeisiin sekä varmistaa ja  lisätä päästöttömän energian tuotantoa.

 

Kaavoitusaloitteen valmistelijana on toiminut kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää Rajakiiri Oy:n 17.2.2022 tekemään kaavoitusaloitteeseen liittyen seuraavaa:

- käynnistää Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaavan aluetta C koskevan osayleiskaavamuutoksen,
- hyväksyy kaavoituskonsultiksi Ramboll Finland Oy:n,
- Rajakiiri Oy vastaa kaikista osayleiskaavamuutoksesta ja siihen liittyvistä selvityksistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista,
- mikäli osayleiskaavamuutosta ei hyväksytä, Pyhäjoen kunta ei ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeesta syntyneitä kuluja Rajakiiri Oy:lle,
- osayleiskaava laaditaan yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa,
- Pyhäjoen kunta vastaa alueellaan osayleiskaavamuutoksen laadinnan ohjauksesta ja valvonnasta.

 

 

-  - - - - - - - -

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Jyrki Takala esitti, että kaavoitusaloitetta ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Khall 16.01.2023 § 15  

35/10.02.02/2022 

Maanahkiaisen merituulivoimapuiston kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen alustava aikataulu on esitetty OAS:n kohdassa 9.

 

Hankkeen yhteydessä päivitetään jo olemassa olevaa selvitysaineistoa ja laaditaan tarpeen mukaan uusia erillisselvityksiä. Erillisselvityksiä on tarkoitus tehdä kevään ja syksyn 2023 sekä kevään ja kesän 2024 aikana. Hankkeen yhteydessä tehtäviä selvityksiä on esitetty OAS:n kohdassa 6. Kevään 2023 aikana täsmennetään vielä viranomaisneuvottelussa mahdolliset lisäselvitystarpeet.

 

Liitteet:

-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2023

-Kuulutus 16.1.2023

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus
- hyväksyy 10.1.2023 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS),
- asettaa OAS:n nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja kunnan internet-sivuille,
- kuuluttaa OAS:n nähtävillä olosta kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla ja lehtikuulutuksella
- lähettää OAS:n tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________