Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 107


Liite4 Arviointikertomus 2021 Pyhäjoen kunta

 

 

Vuoden 2021 arviointikertomus/Sivistyslautakunnan vastine

 

Tarkltk 28.04.2022 § 16 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käynnistää vuoden 2021 arviointikertomuksen laadinnan.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunta käynnisti vuoden 2021 arviointikertomuksen laadinnan.
___________

 

 

 

Tarkltk 25.05.2022 § 26 

 

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2021 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

- valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
- valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten
- valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

 

Valt 22.06.2022 § 42 

 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antero Vehkala esitteli arviointikertomuksen vuodelta 2021.

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen.
__________

 

 

 

Khall 15.08.2022 § 223 

 

Tarkastuslautakunnan jättämässä arviointikertomuksessa on kohtia, joihin lautakunta kiinnittää erityistä huomiota:

 

-          Elinvoiman kehittämisen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti.

 

Arviointikertomuksen laatimishetkellä Fennovoima ilmoitti päättäneensä Hanhikivi I -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa. Samoin yhteistyö Raos Projectin kanssa päättyi samalla välittömin vaikutuksin samoin kuin suunnittelu- ja lisensointityö. Työt kokonaisuudessaan päättyvät Hanhikivi 1 työmaalla tämän projektin osalta. Tarkastuslautakunta toteaa, että muuttuneen tilanteen kehittymistä tulee seurata aktiivisesti sekä jo rakennetun infran hyödyntämismahdollisuuksia kartoittaa.

 

-          Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

 

-          Hallinto-, elinkeino- ja peruspalvelujen toimintatuotot toteutuivat suunniteltua paremmin. Toimintatuotot olivat 877.066 euroa, jossa ylitystä talousarvioon verrattuna 85.286 euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion 380.478 eurolla. Toimintakulut olivat yhteensä 14,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämä alitti talousarviotavoitteen 438.086 eurolla.

 

-          Perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Oppilaskohtainen kustannus ylitti tavoitteen 210 eurolla/oppilas. Taloudelliset tavoitteet jäivät hieman muutetun talousarvion tavoitteista.

 

-          Lukio-opetuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Taloudellist tavoitteet toteutuivat pääosin. Koronan vaikutukset huomioiden toimintavuodesta on selvitty hyvin.

 

-          Sivistystoimen toimintatuotot toteutuivat hieman alle talousarviotavoitteen. Toimintatuotot olivat 464.645 euroa, jossa alitusta muutettuun talousarvioon verrattuna 29.555 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 41.604 eurolla. Toimintakulut olivat yhteensä 8,64 milj. euroa. Lisämäärärahaa toimintakuluihin myönnettiin 204.000 euroa ja toimintakulut arvioitiin alkuperäistä budjettia 5.000 euroa suuremmaksi. Tilikauden alijäämä ylitti talousarviotavoitteen 62.366 eurolla.

 

-          Lämpölaitoksen toiminnallinen tavoite taloustilanteen paraneminen ei toteutunut. Lämpölaitoksen talouden tasapainottamista vaikeuttavat entisestään kunnostustarpeet ja verkostoinvestoinnit, joista myyntituloja ei ole kertynyt.

 

-          Teknisten palvelujen toimintatuotot toteutuivat hieman yli talousarviotavoitteen. Toimintatuotot olivat 4,9 milj. euroa, jossa ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna 9.870 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 52.154 eurolla. Toimintakulut olivat yhteensä 5,36 milj. euroa. Lisämäärärahaa toimintakuluihin myönnettiin  145.000 euroa ja toimintakulut arvioitiin alkuperäistä budjettin 150.000 euroa pienemmäksi. Tilikauden alijäämä ylitti talousarviotavoitteen 58.493 eurolla.

 

 

 

-          Sairauspoissaolojen toteutuma oli 18,81 pv/htv (16,50 v. 2020). Talousarvion numeerista tavoitetasoa (alle 13 sairauspäivää/htv) ei saavutettu. Työnvaativuudenarviointia ei otettu käyttöön. Tehtävänkuvaustavoite toteutui, ja tehtävänkuvaukset on laadittu niillä sopimusaloilla, joilla sitä edellytetään.

 

Tarkastuslautakunta katsoo, että koronapandemian vuoksi tilikausien sairauspoissaolotiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta kehitystä on syytä seurata jatkossa.

 

Tarkastuslautakunta esittää huolensa, että erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on vaikea saada pätevää ja pysyvää henkilöstöä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstövaje voi aiheuttaa sen, ettei palvelua kaikilta osin voida tarjota.

 

-          Kiinteistö Oy Hourunkoski

Toimintakertomuksessa ei ole kerrottu, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet.

 

Valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus
-merkitsee vuoden 2021 arviointikertomuksen tiedoksi
-lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsiteltäväksi
-pyytää lautakuntia antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin siten, että havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä voidaan raportoida valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

 

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 

Sivltk 18.10.2022 § 107  

81/00.03.00/2022 

Vuoden 2021 arviointikertomuksessa on sivistyslautakuntaa koskevia huomioita ja kirjauksia seuraavasti:

 

"Sivistystoimen toimintatuotot toteutuivat hieman alle talousarviotavoitteen.

Toimintatuotot olivat 464.645 euroa, jossa alitusta muutettuun talousarvioon

verrattuna 29.555 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 41.604 eurolla.

Toimintakulut olivat yhteensä 8,64 milj. euroa. Lisämäärärahaa toimintakuluihin myönnettiin 204.000 euroa ja toimintakulut arvioitiin alkuperäistä budjettia 5.000 euroa suuremmaksi. Tilikauden alijäämä ylitti talousarviotavoitteen

62.366 eurolla."

 

Ilmauksella, "toimintakulut arvioitiin alkuperäistä budjettia 5.000 euroa suuremmaksi." tarkoitettaneen toimintatuottoja.

 

Toimintatuottojen alitusta selittää suurelta osin se, että päivähoidon hoitomaksukertymä jäi budjetoiduista. Tähän puolestaan vaikutti keskeisesti elokuun 2021 alusta lukien toteutettu asiakasmaksumuutos.

 

Toimintakulujen ylitykseen vaikuttivat eniten ylittyneet henkilöstökustannukset sekä (koulujen) kirjallisuushankintamäärärahojen ylittyminen.

 

Prosentuaalisesti toimintamenojen ylitys oli vajaat 0,5 %, joten sivistypalvelujen talouden kokonaisuuden voi arvioida toteutuneen kohtalaisen lähelle muutettua budjettia.

 

 

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää antaa vastineensa arviointikertomukseen 2021 selostusosan mukaisesti.

 

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.