Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ruukintien kaavoitusaloite

 

Khall 11.04.2022 § 118  

73/10.02.03/2022 

Kiinteistön 625-405-4-144 omistajat ovat tehneet kaavoitusaloitteen asemakaavan muuttamiseksi omistamansa kiinteistön kohdalla. Kaavoitusaloitteessa esitetään Ruukintien katualueen muuttamista niin, että se vastaa Ruukintien todellista linjausta. Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistöllä oleva vanha talousrakennus sijoittuu kaavan mukaiselle katualueelle.

 

Kaavoitusaloitteen tekijät ovat valmiit maksamaan kaavan muuttamisesta aiheutuvat kulut sekä korvauksen omistamaansa kiinteistöön liitettävästä nykyisestä katualueesta. Kaavan laatijaksi he esittävät Jukka Silvolaa Ramboll Finland Oy:stä.

 

Kaavoitusarkkitehti on keskustellut kaavamuutoksen tarpeesta ja sen vaikutuksista Jukka Silvolan kanssa. Tällöin on todettu Ruukintien nykyisen linjauksen olevan maisemallisesti ja liikenteellisesti toimiva. Tämä puoltaa kaavamuutoksen käynnistämistä. Ruukintien saattaminen voimassa olevan asemakaavan mukaiseksi edellyttäisi Ruukintien oikaisemista ja talousrakennuksen purkamista. Ruukintien oikaiseminen muuttaisi sen raittimaista luonnetta ja saattaisi kasvattaa ajonopeuksia. Vanhan talousrakennuksen purkaminen heikentäisi miljöökuvaa.

 

Asemakaavassa osoitetun katualueen muutos Ruukintien todellisen linjauksen mukaiseksi sijoittuu Kivitien ja Myllytien väliselle alueelle ja koskee kahta asemakaavaa. Saarenalueen asemakaavan (kv hyv. 20.12.1991) mukainen katualue muuttuisi n. 300m2 suuruiselta alalta AP-alueeksi ja koulukeskuksen alueen asemakaavan (kv hyv. 22.5.2019) mukainen VL-alue vastaavan suuruiselta osalta katualueeksi. Ruukintien pohjoispuolella kulkeva pyörätie tulisi kaavamuutoksen myötä kokonaan katualueelle, kun se nyt sijoittuu osittain VL-alueen puolelle.

 

Kaavamuutoksella liikenteellisesti ja maisemallisesti toimivan Ruukintien nykytilanne säilyisi. Asemakaavan jättäminen ennalleen tarkoittaa periaatteessa valmiutta oikaista Ruukintie ja purkaa katualueelle sijoittuva vanha talousrakennus.

Kaavoitusaloitteen lähtökohtia pohdittaessa on syytä huomioida myös se, että Saarenalueen asemakaavaa 1991 tehtäessä talousrakennus on ollut jo olemassa. Se ja Ruukintien oleva linjaus on jostakin syystä jäänyt vaille huomiota.

 

Puollan kaavoitusaloitteen hyväksymistä.

 

Kaavoitusaloitteen valmistelijana on toiminut kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.

 

Sovelletut oikeusohjeet:

MRL 50§: Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

51§ 1 mom: Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

 59§: Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

60§ 1 mom: Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

 

Ehdotus:

Kunnanhallitus 
- hyväksyy kiinteistönomistajien tekemän kaavoitusaloitteen,
- käynnistää asemakaavamuutoksen kaavoitusaloitteessa esitetyllä paikalla,
- hyväksyy kaavoituskonsultiksi Jukka Silvolan Ramboll Finland Oy:stä,
- päättää, että kaavoitusaloitteen tekijät vastaavat kaikista asemakaavamuutoksen kustannuksista ja siihen liittyvistä mahdollisista selvityksistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Asiasta laaditaan sopimus Pyhäjoen kunnan ja kiinteistönomistajien välille.
- päättää, että mikäli asemakaavamuutosta ei hyväksytä, Pyhäjoen kunta ei ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeesta syntyneitä kuluja kaavoitusaloitteen hakijoille,
- päättää, että Pyhäjoen kunta vastaa asemakaavamuutoksen laadinnan ohjauksesta ja valvonnasta

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa